Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Η περί θεού αυταπάτη - Richard Dawkins (μέρος 7)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Πρόλογος
1 Wendy Kaminer, «The last taboo: why America needs atheism», New Republic 14 Οκτωβρίου 1996• http://www.positiveatheism.org/writ/kaminer/htm.
2 Προσωπική επικοινωνΐα με τους δρ Zoe Hawkins, δρ Beata Adams και δρ Paul St John Smith.
Ι.Ένας βαθιά θρησκευόμενος άτπστος Άξιοι σεβασμον
3 To τηλεοτιτικό ντοκιμαντέρ, μέρος του οποίου αποτελούσε η συγκεκριμένη συνέντευξη, μεταγράφηκε και εκδόθηκε σε βιβλίο (Winston 2005).
4 Dennett (2006). Ανάξιοι σεβασμού
5 Ολόκληρος ο λόγος έχει μεταγραφεί στο Douglas Adams, «Is there an artificial God?», 2003.
6 Perica (2002). Βλ. επίσης http://www.historycooperative.Org/journals/ahr/108.5/br_151.html.
7 «Dolly and the cloth heads», cruo Dawkins (2003).
8 http://scotus.ap.org/scotus/04-1084p.zo.pdf.
9 Richard Dawkins, «The irrationality of faith», New Statesman (Λονδίνο), 31 Μαρτίου 1989.
10 Columbus Dispatch, 19 Αυγούστου 2005.
11 Los Angeles Times, 10 Απριλίου 2006.
12 http://gatewaypundit.blogspot.com/2006/02/islamic-society-of-denmark-used-fake.html.
13 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/south_asia/4686536.stm• http://www.neandernews.com/?cat=6.
14 Independent, 5 Φεβρουαρίου 2006.
15 Andrew Mueller, «An argument with Sir Iqbal», Independent on Sunday, 2 Απριλΐου 2006, Sunday Review section, σελ. 12-16.
414

2. Η Υττόθεση για την Ύπαρξη του Θεού
16 Mitford κα; Waugh (2001). Πολυθεϊσμός
17 http://www.newadvent.org/cathen/06608b.htm.
18 http://www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm?NF=l.
Η εκκοαμίκενση, οι Πατέρες τον Έθνονς και η θρησκεία στην Αμερική
19 Αρχεία του Κονγκρέσου, 16 Σεπτεμβρίου 1981.
20 http://www.stephenjaygould.org/ctrl/buckner_tripoh.html.
21 Giles Fraser, «Resurgent religion has done away with the country vicar», Guardian, 13 Απριλίου 2006.
22 Robert I. Sherman, Free Inquiry, 8:4, σελ. 16, φθινόπωρο 1988.
23 N. Angier, «Confessions of a lonely atheist», New York Times Magazine, 14 Ιανουαρίου 2001: http://www.geocities.com/mindstuff/Angier.html.
24 http://www.fsgp.org/adsn.html.
25 Ένα ιδιαίτερα παράξενο περιστατικό για κάποιον ττου δολοφονήθηκε απλώς και μόνο επειδή ήταν άθεος αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο Μαρτίου/Απριλίου 2006 της Εταιρείας Ελεύθερης Σκέψης της Μεχ'ζονος Φιλαδέλφειας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.fsgp.org/newsletters/ newsletter_2006_0304.pdf και αναζητήστε το «The murder of Larry Hooper».
26 http://www.hinduonnet.eom/thehindu/mag/2001/l 1/18/stories/ 2001111800070400.htm.
H ανεπάρκεια τον αγνωστικισμον
27 Quentin de la Bedoyere, Catholic Herald, 3 Φεβρουαρίου 2006.
28 Carl Sagan, «The burden of skepticism», Skeptical Inquirer, 12, φθινόπωρο 1987.
29 Έχω αναλύσει αυτό το θέμα στο Dawkins (1998).
30 T.H. Huxley, «Agnosticism» (1889)• αναδημοσιευμένο στο Huxley (1931). Ολόκληρο το κείμενο του «Agnosticism» διατίθεται επίσης στο: http://www.infidels.org/library/historical/thomas_huxley/huxley_wace/ part_02.html.
31 Russell, «Is there a God?» (1952)• αναδημοσιευμένο οτο Russell (1997b).
32 Andrew Mueller, «An argument with Sir Iqbal», Independent on Sunday, 2 Απριλίου 2006, Sunday Review section, σελ. 12-16.
33 New York Times, 29 Αυγούστου 2005. Βλ. επίσης Henderson (2006).
34 Henderson (2006).
35 http://www.lulu.com/content/267888 To μεγάλο πείραμα της προσενχής
36 Η. Benson κ.ά., «Study of the therapeutic effects of intercessory prayer (STEP) in cardiac bypass patients», American Heart Journal, 151:4, σελ. 934-942, 2006.
37 Richard Swinburne, Science and Theology News, 7 Απριλίου 2006, http://www.stnews.org/Commentary-2772.htm.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
415
38 New York Txmes, 11 Απριλίου 2006. H οχολή εξελικτικών Neville Chamberlain
39 Βλ. δχκαστικές ιπιοθέσεχς καχ βχβλία όπως του Ruse (1982). To άρθρο του στο Playboy δημοσιεύτηκε στο τειίχος Απριλίου 2006.
40 Η απάντηση του Jerry Coyne στον Ruse δημοσχειχιηκε οτο τεχίχος Αυγούστου 2006 τού Playboy.
41 Madeleine Bunting, Guardian, 27 Μαρτχ'ου 2006.
42 H απάντηση του Daniel Dennett δημοσιειτυηκε στην Guardian της 4ης Απρχλχ'ου 2006.
43 http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/03/the_dawkinsdennett_ boogeyman.php• http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/our_double_ standard.php• http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/the_rusedennett_ feud.php.
Μικρά πράσινα ανθρωπάκια
44 http://vo.obspm.fr/exoplanets/encyclo/encycl.html.
45 Dennett (1995).
3. Ετπχειρήματα ιητέρ της ύπαρξης του Θεού
To οντολογικό επιχείρημα και άλλα a priori επιχειρήματα
46 http://www.iep.utm.edu/o/ont-arg.htm. Η «απόδεχξη» του Gasking βρχ'σκεταχ στο http://www.uq.edu.au/~pdwgrey/pubs/gasking.html.
To επιχείρημα της προσωπικής «εμπειρίας»
47 To όλο θέμα των αχσθητηρχακών πλανών εξετάζεται από τον Richard Gregory σε μχα σεχρά βιβλίων, μεταξύ των οποχ'ων το Gregory (1997).
48 Η δχκή μου απόπεχρα να εκθέσω την εξήγηση βρίσκεται στις σελ. 268-269 TOUDawkins(1998).
49 http://www.sofc.org/Spirituality/s-of-fatima.htm. To επίχείρημα από τις Γραφές
50 Tom Flynn, «Matthew vs. Luke», Free Inquiry 25:1, 2004, 34-45• Robert Gillooly, «Shedding light on the light of the world», Free Inquiry 25:1, 2004, 27-30.
51 Ehrman (2006). Βλ. επίσης Ehrman (2003a, b).
To επιχεϊρημα yia τη θρησκεντική ιτίστη διακεκριμένων επιστημόνων
52 Beit-Hallahmi κχπ Argyle (1997).
53 E.J. Larson καχ L. Witham, «Leading scientists still reject God», Nature, 394, 1998, 313.
54 Στον δχκτυακό τόπο http://www.leaderu.com/ftissues/ft9610/reeves.html παρουσχάζεταχ μχα χδχαχ'τερα ενδχαφέρουσα ανάλυση των χστορικών τάσεων των αμερχκανχκών θρησκεχπχκών αντχλήψεων, από τον Thomas C. Reeves, καθηγητή χστορχ'ας στο Πανεπχστήμιο του Ουχσκόνσχν, βασχσμένη στο Reeves (1996).
55 http://www.answersingenesis.org/docs/3506.asp.
416
Η ΠΈΡΙ θΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ
56 R. Elisabeth Cornwell και Michael Stirrat, ιτπό δημοσίευση, 2006.
57 P. Bell, «Would you believe it?», Mensa Magazine, Φεβρουάριος 2002, 12-13.
4. Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν υτιάρχει θεός To Έσχατο Μπόινγκ 747
58 Μια εκτεταμένη ανασκόττηση της προέλευσης, των χρήσεων και των παραπομπών σχετικά με αυτή την αναλογΐα παρουσιάζεται, από τη OKomd του δημιουργισμού, από τον Gert Korthof στη διεύθυνση http://home.wxs.nl/~gkorthof/kortho46a.htm.
Η φνσική εηιλογή αφνπνίζει σννειδήοεις
59 Adams (2002), σελ. 99. Ο «Θρήνος για τον Douglas», τον οποίο έγραψα την επομένη του θανάτου του, αναδημοσιεύεται ως επίλογος στο
The Salmon of Doubt, και επίσης οτο A Devil's Chaplain, to οποίο επίσης περιέχει την ομιλία μου στην επιμνημόσυνη τελετή προς τιμήν του στην εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών.
60 Συνέντευξη στο περιοδικό Der Spiegel, 26 Δεκεμβρίου 2005.
61 Susskind (2006:17). Ηλατρεία των κενών
62 Behe(1996).
63 http://www.millerandlevine.com/km/evol/design2/article.html.
64 Αυτή η περιγραφή της δίκης στο Ντόβερ, συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών, αναφέρεται στο A. Bottaro, Μ.Α. Inlay και N.J. Matzke, «Immunology in the spotlight at the Dover "Intelligent Design" trial», Nature Immunology 7, 2006, 433-435.
65 J. Coyne, «God in the details: the biochemical challenge to evolution», Nature 383, 1996, 227-228. To άρθρο από τον Coyne και εμένα, «One side can be wrong», δημοσιεύτηκε στην Guardian, 1 Σεπτεμβρίου 2005: http://www.guardian.co.Uk/life/feature/story/0,13026,1559743,00.html.
H παραπομπή στον «εύγλωττο χρήστη του Διαδικτύου», στη διεύθυνση http://www.religionisbullshit.net/blog/2005_09_01_archive.php.
66 Dawkins(1995).
Η ανθρωπική αρχή: η πλανηπκή εκδοχή
67 Ο Carter παραδέχθηκε αργότερα ότι μια καλύτερη ονομασία για τη συνολική αρχή θα ήταν μάλλον «αρχή γνωσιμότητας» αντί για τον ήδη καθιερωμένο όρο «ανθρωτπκή αρχή»: Β. Carter, «The anthropic principle and its implications for biological evolution», Philosophical Transactions of the Royal Society of London A, 310, 1983, 347-363. Για μια εκτεταμένη πραγμάτευση της ανθρωπικής αρχής, βλ. Barrow και Tipler (1988).
68 Comins (1993).
69 Εξήγησα πληρέστερα αυτό το ετηχείρημα οτο Ο τνφλός ωρολογοποιός (Dawkins 1986).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
417
Η ανθρωπίκή αρχή: η χοομολογική εκδοχή
70 Murray Gell-Mann, παρατίθεται από τον John Brockman στην ιστοσελίδα: http://www.edge.org/3rd_culture/bios/smolin.html.
71 Ward (1996:99)• Polkinghorne (1994:55). Ένα ιντερλονδιο οτο Καίμπριτζ
72 J. Horgan, «The Templeton Foundation: a skeptic's take», Chronicle of Higher Education, 7 Απριλίου 2006. Βλ. ετπ'σης http://www.edge.org/3rd_culture/horgan06_index.html.
73 P.B. Medawar, βιβλιοπαρουσίαση για το The Phenomenon of Man, αναδημοσιεύεται στο Medawar (1982:242).
74 Dennett (1995:155).
5. Οι ρίξες της θρησκείας H δαρβινχκή επιταγή
75 Παρατίθεται στο Dawkins (1982:30).
76 Κ. Sterelny, «The perverse primate», στο Grafen και Ridley (2006:213-223). Επιλογή ομάδας
77 N.A. Chagnon, «Terminological kinship, genealogical relatedness and village fissioning among the Yanomamo Indians», στο Alexander και Tinkle (1981: κεφ. 28).
78 C. Darwin, The Descent of Man (Νέα Υόρκη: Appleton, 1871), τόμ. 1,156. H θρησκεία ως ηαραπροϊόν
79 Παρατίθεται στο Blaker (2003:7) Ψνχολογικά προδιατεθειμένοι για θρησκεία
80 Βλ. φέρ' ειπείν Buss (2005).
81 Deborah Keleman, «Are children "intuitive theists"?», Psychological Science 15:5, σελ. 295-301, 2004.
82 Dennett (1987).
83 Guardian, 31 Ιανουαρίου 2006.
84 Smythies (2006).
85 http://jmm.aaa.net.au/articles/14223.htm.
6. Οι ρίξες της ηθνκότητας. Γχατί είμαστε καλοί;
86 Η ταινία, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουοα, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.thegodmovie.com/index.php.
Μχα μελέτη περιπτώσεων για τις ρίζες της ηθικότητας
87 Μ. Hauser και P. Singer, «Morality without religion», Free Inquiry 26:1, 2006, 18-19.
Εάν δεν νπάρχει Θεός, γιατί να είμαστε καλοί;
88 Ντοστογιέφσκι (1994: βιβλίο 2, κεφ. 6, σελ. 87).
89 Hinde (2002). Βλ. επίσης Singer (1994), Grayling (2003), Glover (2006).
418

7. To «καλό» βιβλίο και το μετεξελισσόμενο ηθικό Zeitgeist
90 Lane Fox (1992)• Berlinerblau (2005).
91 Holloway (1999, 2005). H φράση τού Richard Holloway περί «ανανήφοντος χριστιανού» περιέχεται σε μια βιβλιοκριτική στην Guardian της 15ης Φεβρουαρίου 2003. Βλ. http://books.guardian.co.uk/reviews/ scienceandnature/0,6121,894941,00.html. Η σκωτσέζα δημοσιογράφος Muriel Gray παρέδωσε μια καλογραμμένη περιγραφή του διαλόγου μου με τον επίσκοπο Holloway, στην εφημερίδα Herald (της Γλασκώβης): http://www.sundayherald.com/44517.
Jf Παλαιά Διαθήκη
92 Για μια συλλογή εκφοβιστικών κηρυγμάτων από αμερικανούς κληρικούς, οι οποίοι αποδίδουν τον τυφώνα Κατρίνα σε ανθρώτπνες «αμαρτίες», βλ. http://universist.org/neworleans.htm.
93 Pat Robertson, όπως αναφέρθηκε από το BBC στο http://news.bbc.co.Uk/2/hi/americas/4427144.stm.
Μήπως η Καινή Διαθήκη είναι καλντερη;
94 R. Dawkins, «Atheists for Jesus», Free Inquiry, 25:1, 2005, σελ. 9-10.
95 H Julia Sweeney είναι επίσης πολύ εύστοχη στη σύντομη αναφορά της στο βουδισμό. Εάν ο χριστιανισμός θεωρείται κάποτε πιο ευγενής και ήπια θρησκεία από το ισλάμ, ο βουδισμός πάλι διαφημίζεται ως η ηπιότερη όλων. Αλλά το δόγμα του υποβιβασμού στην κλίμακα των μετενσαρκώσεων εξαιτίας αμαρτημάτων που διαπράχθηκαν σε προηγούμενες ζωές είναι αρκετά δυσάρεστο. Juha Sweeney: «Πήγα στην Ταϊλάνδη και έτνιχε να επισκεφθώ μια γυναίκα που φρόντιζε ένα τρομερά ιταραμορφωμένο παιδί. Είπα οτη γυναίκα: "Τι καλοσύνη σου, να φροντίζεις αυτό το καημένο παιδί". Και εκείνη απάντησε: "Μην τον λες 'καημένο'. Κάτι τρομερό πρέπει να είχε κάνει σε κάποια προηγούμενη ζωή για να γεννηθεί έτσι"».
96 Για μια προσεκτική ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι αιρέσεις, βλ. Barker (1984). Περισσότερες δημοσιογραφικές αναφορές για τις σύγχρονες αιρέσεις παρέχονταχ από το Lane (1996) και το Kilduff και Javers (1978).
97 Paul Vallely και Andrew Buncombe, «History of Christianity: Gospel according to Judas», Independent, 7 Απριλίου 2006.
98 Vermes (2000). Ay άηα τον πλησίον σον
99 To άρθρο τού Hartung δημοσιεύτηκε αρχικά στο περιοδικό Skeptic, 3:4,1995, αλλά τώρα είναι εύκολα προσβάσιμο στη διεύθυνση http://www.lrainc.com/swtaboo/taboos/ltnO 1 .html.
100 Smith (1995).
101 Guardian, 12 Μαρτίου 2002: http://books.guardian.co.uk/departments/ politicsphilosophyandsociety/story/0„664342,00.html.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
419
102 N.D. Glenn, «Interreligious marriage in the United States: patterns and recent trends», Journal of Marriage and the Family, 44:3,1982, σελ. 555-566.
To ηθικό Zeitgeist
103 http://www.ebonmusings.org/atheism/newlOc.html.
104 Huxley (1871).
105 http://www.classic-literature.co.uk/american-authors/19th-century/abraham-lincoln/the-writings-of-abraham-lincoln-04/.
Τι έχετε va πείτε για τον Χήλερ και τον Στάλιν —αντοίδεν ήταν άθεοι;
106 Bullock (1991).
107 Bullock (2005).
108 http://www.frrf.org/fttoday/1997/march97/holocaust.html. Αυτό το άρθρο τού Richard Ε. Smith, αρχικά δημοσιευμένο στο τεύχος Μαρτίου 1997 τού Freethought Today, περιέχει μεγάλο αριθμό παραθεμάτων τού Χίτλερ και άλλων ναζιστών, με αναφορά στχς πηγές τους. Εκτός αν δηλώνεται δχαφορετικά, τα παραθέματα που περιλαμβάνω προέρχονται από το άρθρο τού Smith.
109 http://homepages.paradise.net.nz/mischedj/ca_hitler.html.
110 Bullock (2005:96).
111 Αδόλφος Χίτλερ, λόγος της 12ης Απριλίου 1922. Βλ. Baynes (1942:19-20).
112 Bullock (2005:43).
113 Αυτό το απόσπασμα και το ακόλουθο προέρχονται από το άρθρο τής Anne Nicol Gaylor σχετικά με τη θρησκεία τού Χίτλερ, που βρίσκεται στο: http://www.ffrf.org/fttoday/back/hitler.html.
114 http://www.contra-mundum.org/schirrmacher/NS_Religion.pdf.
8. Τι κακό έχει η θρησκεία; Προς τι τόση εχθρότητα; Φονταμενταλίσμός και νπονόμενση της επιοτήμης
115 Από το κεφ. 1.2. «What is true?», στο A Devil's Chaplain.
116 Ken ox δύο αναφορές τού Wise που παραθέτω προέρχονται από τη συνεισφορά του στο In Six Daysxou 1999, μια ανθολογία δοκιμίων από δημιουργιστές, υπέρμαχους της θεωρίας της νεαρής Γης (Ashton 1999).
Η σκοτεινή πλευρά της απολντοκρατίας
117 Warraq (1995:175).
118 Η φυλάκιση του John William Gott επειδή αποκάλεσε τον Ιησού κλόουν αναφέρεται στο The Indypedia, δημοσιευμένη από την Independent, στις 29 Απριλίου 2006. Η επιχειρούμενη δίωξη του BBC για βλασφημία αναφέρεται ατιό τις ειδήσεις τού BBC, στις 10 Ιανουαρίου 2005: http://news.bbc.co.Uk/l/hi/entertainment/tv_and_radio/4161109.stm.
119 http://adultthought.ucsd.edu/Culture_War/The_American_TaUban.html. Πίστη και ομοφνλοφύία
120 Hodges (1983).
121 Αυτό, όπως και τα υπόλοιπα παραθέματα της ενότητας, προέρχονται από
420
Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΓΑΠΑΤΗ
την ιστοσελίδα για τους αμερικανούς Ταλιμπάν που ήδη αναφέρθηκε: http://adultthought.ucsd.edu/Culture_War/The_American_Taliban.html.
122 http://adultthought.ucsd.edu/Culture_War/The_American_Taliban.html.
123 Από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας Βαπτιστών τού Γουέστμηορο, του πάστορα Phelps, godhatesfags.com: http://www.godhatesfags.com/fliers/ jan2006/2006013 l_coretta-scott-king-funeral.pdf.
Πίστη και ιερότητα της ανθρώπινης ζωής
124 Βλ. Mooney (2005). Επίσης Silver (2006), το οποίο έφτασε όταν το παρόν ήταν στις τελικές διορθώσεις, πολύ αργά ώστε να συζητηθεί όσο εκτενώς θα ήθελα.
125 Για μια ενδιαφέρουσα ανάλυση πάνω στο τι είναι αυτό που καθιστά το Τέξας ιδιαίτερο όσον αφορά το εν λόγω ξήτημα, βλ.: http://www.pbs.org/ wgbh/pages/frontline/shows/execution/readings/texas.html.
126 http://en/wikipedia.org/wiki/Karla_Faye_Tucker.
127 Οι ρήσεις αυτές τού Randall Terry προέρχονται από την ίδια ιστοσελίδα για τους αμερικανούς Ταλιμπάν που αναφέρθηκε προηγουμένως: http://adultthought.ucsd.edu/Culture_War/The_American_Taliban.html.
128 Αναφέρεται στα νέα του καναλιού Fox: http://www.foxnews.com/story/0,2933,96286,00.html.
129 Μ. Stamp Dawkins (1980). Η Μεγάλη περί Μπετόβεν Πλάνη
130 http://www.warroom.com/efhical.htm.
131 Medawar και Medawar (1977).
Πώς η «μετριοπαθής» πίστη εκτρέφει το φανατισμό
132 To άρθρο τού Johann Hari, που αρχικά δημοσιεύτηκε στην Independent, στο φύλλο της 15ης Ιουλίου 2005, μπορεί να βρεθει' οτην ιοτοσελίδα: http://www.johannhari.com/archive/article.php?id=640.
133 Village Voice, 18 Μαΐου 2004: http://www.villagevoice.com/news/ 0420,ρεΓΐ5ΐείη,53582,1.1ΐΐΓη1.
134 Harris (2004:29).
135 Nasra Hassan, «An arsenal of believers», New Yorker, 19 Νοεμβρίου 2001. Βλ. επίσης: http://www.bintjbeil.com/articles/en/011119_hassan.html.
9. Παιδική ηλικία, κακοποίηση και απόδραση ατιό τη θρησκεία Σωματική και πνενματική κακοποίηση
136 Αναφέρεται από τις ειδήσεις τού BBC: http://news.bbc.co.Uk/l/hi/wales/901723.stm.
137 LoftusKaiKetcham(1994).
138 Βλ. John Waters στους Irish Times•. http://oneinfour.org/news/news2003/roots/.
139 Associated Press, 10 Iouviou 2005: http://www.rickross.com/reference/clergy/clergy426.html.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
421
140 http://www.avl611.org/hell.html. Σε νπεράσπιση των παιδιών
141 Ν. Humphrey, «What shall we tell the children?», oro Williams (1998)• ανατύπωση OTO Humphrey (2002).
142 http://www.law.uinkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/yoder.html. 'Eva εκπαιδεντικό σκάνδαλο
143 Guardian, 15 Ιανουαρίου 2005: http://www.guardian.co.Uk/weekend/story/0,, 1389500,00.html.
144 Times Educational Supplement, 15 Ιουλίου 2005.
145 Error! Hyperlink reference not valid.dol801.xml.
146 Guardian, 15 Ιανουαρίου 2005: http://www.guardian.co.uk/weekend/story/0„1389500,00.html.
147 To κεΐμενο της επιστολής μας, την οποία συνέγραψε ο επίσκοπος της Οξφόρδης, έχει ως εξής:
Αγαπητέ Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας γράφουμε ως μια ομάδα επιστημόνων και επισκόπων για να εκφράσουμε την ανησυχία μας γύρω από τη διδασκαλία τής επιστήμης στο Τεχνολογικό Κολέγιο Emmanuel στο Γκέιτσχεντ. Η εξέλιξη είναι μια επιστημονική θεωρία μεγάλης εξηγητικής ισχύος, ικανή να ερμηνεύσει ένα πλατύ εύρος φαινομένων σε διάφορους κλάδους της επιστήμης. Επιδέχεται βελτίωση, επιβεβαΐωση, ή ακόμη και δραστική τροποποίηση εάν υπάρξουν οι κατάΛληλες ενδείξεις. Δεν αποτελεί, όπως ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι του κολεγίου, μια «θέση πίστης», στην ίδια κατηγορία με τη βιβλική Δημιουργια, η οποία έχει διαφορετική λειτουργία και διαφορετικό σκοπό. To ξήτημα είναι ευρύτερο από το τι διδασκεται επί του παρόντος σε ένα κολέγιο. Υπάρχει σήμερα μια αυξανόμενη ανησυχία γύρω από το τι θα διδάσκεται και πώς θα διδάσκεται στη νέα γενεά των προτεινόμενων σχολείων πίστης. Είμαστε της γνώμης ότι τα προγράμματα σττουδών σε τέτοια σχολεία, όπως καχ στο Τεχνολογικό Κολέγιο Emmanuel, πρέπει να επιβλέπονται αυστηρά, ώοτε να εξασφαλιστεί ότι τα αντικείμενα της επιστήμης και των θρησκευτικών σπουδών θα τυγχάνουν του σεβασμού που τους αρμόζει. Ειλικρινά δικοί σας
148 British Humanist Association News, Μάρτιος-Απρίλιος 2006.
149 Observer, 22 Ιουλίου 2004: http://observer.guardian.co.Uk/magazine/story/0,11913,1258506,00.html.
Και πάλι η αφνπνιση της σννείδησης
150 To Λεξικό της Οξφόρόης ανιχνεύει την προέλευση της λέξης «γκέι» στην αργκό των αμερικανικών φυλακών τού 1935. To 1955, ο Peter Wildeblood,
422

στο διάσημο βιβλίο του Against the Law, θεώρησε απαραίτητο να ορίσει τη λέξη «γκέι» ως «έναν αμερικανικό ευφημχσμό για τους ομοφυλόφιλους».
151 http://uepengland.com/forunVindex.php?showtopic=184&mode=linear. Η θρησκεντική εκπαίδενση ως μέρος της λσγοτεχνικής κονλτούρας
152 Ο Shaheen έχει γράψει τρία βιβλία, ανθολογώντας χωριστά τις βιβλικές αναφορές στις κωμωδίες, τις τραγωδίες και τα ιστορικά έργα. To σύνολο των 1.300 αναφορών που καταμετρήθηκαν βρίσκεται στο http://www.shakespearefellowship.org/virtualclassroom/ StritmatterShaheenRev.htm.
153 http://www.bibleliteracy.org/Secure/Documents/BibleLiteracyReport2005.pdf
ΙΟ.Ένα αναγκαίο κενό; Παρηγοριά
154 Από μνήμης, αποδίδω τούτο το επνχείρημα στο φιλόσοφο της Οξφόρδης Derek Parfitt. Δεν έχω ερευνήσει την ηροέλευσή του λεπτομερώς, διότι το χρησψοποιώ μόνο παρεμπιπτόντως ως παράδειγμα φιλοσοφικής παρηγορχάς.
155 Αναφέρεταχ από τις ειδήσεις τού BBC: http://news.bbc.co.uk/1/hi/ special_report/1999/06/99/cardinal_hume_funeral/376263.stm.
Η κατεξοχήν μηούρκα
156 Wolpert (1992).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ανωνύμου (1985). Life: How Did It Get Here? By Evolution or by Creation? Νέα
Υόρκη: Watchtower Bible and Tract Society. Adams, D. (2003). The Salmon of Doubt. Λονδίνο: Pan. Alexander, R.D. και Tinkle, D.W., ετπμ. (1981). Natural Selection and Social
Behavior. Νέα Υόρκη: Chiron Press. Ashton, J.F., επιμ. (1999). In Six Days: Why 50 Scientists Choose to Believe in
Creation. Σίντνεϊ: New Holland. Atkins, P.W. (1992). Creation Revisited. Οξφόρδη: W.H. Freeman. [ΗΔημιονργία
—αναθεωρημένη, Κάτοπτρο, 1996.] Atran, S. (2002). In Gods We Trust. Οξφόρδη: Oxford University Press. Attenborough, D. (1960). Quest in Paradise. Λονδίνο: Lutterworth. Aunger, R. (2002). The Electric Meme: A New Theory of How We Think. Νέα Υόρκη:
Free Press. Baggini, J. (2003). Atheism: A Very Short Introduction. Οξφόρδη: Oxford University
Press. Barber, N. (1988). Lords of the Golden Horn. Λονδίνο: Arrow. Barker, D. (1992). Losing Faith in Faith. Μάνπσον, Ουισκόνσιν: Freedom From
Religion Foundation. Barker, E. (1984). The Making of a Moonie: Brainwashing or Choice? Οξφόρδη:
Blackwell. Barrow, J.D. και Tipler, F.J. (1988). TheAnthropic Cosmological Principk. Νέα
Υόρκη: Oxford University Press. Baynes, N.H., επιμ. (1942). The Speeches of Adolf Hitler, τόμ. 1. Οξφόρδη: Oxford
University Press. Behe, M.J. (1996). Darwin's Black Box. Νέα Υόρκη: Simon & Schuster. Beit-Hallahmi, B. και Argyle, M. (1997). The Psychology of Religious Behaviour,
Belief and Experience. Λονδίνο: Routledge. Berlinerblau, J. (2005). The Secular Bible: Why Nonbelievers Must Take Religion
Seriously. Καίμπριτξ: Cambridge University Press. Blackmore, S. (1999). The Meme Machine. Οξφόρδη: Oxford University Press. Blaker, K., επιμ. (2003). The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in
America. Πλίμουθ: New Boston.
424

Bouquet, A.C. (1956). Comparative Religion. Χάρμονσγουερθ: Penguin.
Boyd, R. και Richerson, P.J. (1985). Culture and the Evolutionary Process. Σικάγο:
University of Chicago Press. Boyer, P. (2001). Religion Explained. Λονδίνο: Heinemann. Brodie, R. (1996). Virus of the Mind: The New Science of the Meme. Σιάτλ: Integral
Press. Buckman, R. (2000). Can We Be Good without God? Τορόντο: Viking. Bullock, A. (1991). Hitler and Stalin. Λονδίνο: HarperCollins. Bullock, A. (2005). Hitler: A Study in Tyranny. Λονδίνο: Penguin. Buss, D.M., επιμ. (2005). The Handbook of Evolutionary Psychology. Χομπόουκεν,
Νιου Τζέρσι: Wiley. Cairns-Smith, A.G. (1985). Seven Clues to the Origin of Life. Καίμπριτζ: Cambridge
University Press. [Ta επτά ίχνη για την προέλενση της ζωής, Κάτοητρο, 1992.] Comins, Ν.Ε (1993). What if the Moon Didn't Exist? Νέα Υόρκη: HarperCollins. Coulter, A. (2006). Godless: The Church of Liberation. Νέα Υόρκη: Crown Forum. Darwin, C. (1859). On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Λονδίνο:
John Murray. [Ηκαταγωγή των ειδών, Γκοβόστης, 1910.] Dawkins, Μ. Stamp (1980). Animal Suffering. Λονδίνο: Chapman & Hall. Dawkins, R. (1976). The Selfish Gene. Οξφόρδη: Oxford University Press. [To
εγωιστικό γονίδιο, Κάτοπτρο, υπό έκδοση.] Dawkins, R. (1982). The Extended Phenotype. Οξφόρδη: W.H. Freeman. Dawkins, R. (1986). The Blind Watchmaker. Χάρλοου: Longman. [O τυφλός
ωρολογοποιός, Κάτοπτρο, 1994 (πρώτη έκδοση), 2001 (δεύτερη έκδοση).] Dawkins, R. (1995). River Out of Eden. Λονδίνο: Weidenfeld & Nicolson. [Οποταμός
της ζωής, Κάτοπτρο, 1995.] Dawkins, R. (1996). Climbing Mount Improbable. Νέα Υόρκη: Norton. Dawkins, R. (1998). Unweaving the Rainbow. Λονδίνο: Penguin. [ Υφαίνοντας το
ουράνιο τόξο, Τραυλός, 2000.] Dawkins, R. (2003). A Devil's Chaplain: Selected Essays. Λονδίνο: Weidenfeld &
Nicolson. Dennett, D. (1995). Darwin's Dangerous Idea. Νέα Υόρκη: Simon & Schuster. Dennett, D.C. (1987). The Intentional Stance. Καίμπριτζ, Μασαχουσέτη: MIT Press. Dennett, D.C. (2003). Freedom Evolves. Λονδίνο: Viking. Dennett, D.C. (2006). Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon.
Λονδίνο: Viking. Deutsch, D. (1997). The Fabric of Reality. Λονδίνο: Allen Lane. Distin, K. (2005). The Selfish Meme: A Critical Reassessment. Καίμπριτζ: Cambridge
University Press. Dostoevsky, F. (1994). The Karamazov Brothers. Οξφόρδη: Oxford University Press. Ehrman, B.D. (2003a). Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We
Never Knew. Οξφόρδη: Oxford University Press.
ΒΐΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
425
Ehrman, B.D. (2003b). Lost Scriptures: BooL• that Did Not Make 11 into the New
Testament. Οξφόρδη: Oxford University Press. Ehrman, B.D. (2006). Whose Word Is It? Λονδίνο: Continuum. Fisher, H. (2004). Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love. Νέα
Υόρκη: Holt. Forrest, B. και Gross, P.R. (2004). Creationism's Trojan Horse: The Wedge of
Intelligent Design. Οξφόρδη: Oxford University Press. Frazer, J.G. (1994). The Golden Bough. Λονδίνο: Chancellor Press. [O χρυοός
κλώνος, Εκάτη, 5 τόμοι.] Freeman, C. (2002). The Closing of the Western Mind. Λονδίνο: Heinemann. Galouye, D.F. (1964). Counterfeit World. Λονδίνο: Gollancz. Glover, J. (2006). Choosing Children. Οξφόρδη: Oxford University Press. Goodenough, U. (1998). The Sacred Depths of Nature. Νέα Υόρκη: Oxford
University Press. Goodwin, J. (1994). Price of Honour: Muslim Women Lift the Veil of Silence on the
Islamic World. Λονδίνο: Little, Brown. Gould, S.J. (1999). Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life. Νέα
Υόρκη: Ballantine. Grafen, A. KCU Ridley, M., επιμ. (2006). Richard Dawkins: How a Scientist Changed
the Way We Think Οξφόρδη: Oxford University Press. Grand, S. (2000). Creation: Life and How to Make It. Λονδίνο: Weidenfeld &
Nicolson. Grayling, A.C. (2003). What Is Good? The Search for the Best Way to Live. Λονδίνο:
Weidenfeld & Nicolson. Gregory, R.L. (1997). Eye and Brain. Πρίνστον: Princeton University Press. Halbertal, M. και Margalit, A. (1992). Idolatry. Και'μπριτζ, Μασαχουσέτη: Harvard
University Press. Harris, S. (2004). The End of Faith: Religion, Terror and the Future of Reason. Νέα
Υόρκη: Norton. Harris, S. (2006). Letter to a Christian Nation. Νέα Υόρκη: Knopf. Haught, J.A. (1996). 2000 Years of Disbelief: Famous People with the Courage to
Doubt. Μπάφαλο, Νέα Υόρκη: Prometheus. Hauser, M. (2006). Moral Minds: How Nature Designed our Universal Sense of Right
and Wrong. Νέα Υόρκη: Ecco. Hawking, S. (1988). A Brief History of Time. Λονδίνο: Bantam. [To χρονικό τον
Χρόνον, Κάτοπτρο, 1988 (πρώτη έκδοση), 1997 (δεύτερη έκδοση).] Henderson, Β. (2006). The Gospel of the Flying Spaghetti Monster. Νέα Υόρκη:
Villard. Hinde, R.A. (1999). Why Gods Persist: A Scientific Approach to Religion. Λονδίνο:
Routledge. Hinde, R.A. (2002). Why Good Is Good: The Sources of Morality. Λονδίνο: Routledge.
426

Hitchens, C. (1995). The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice.
Λονδίνο: Verso. Hitchens, C. (2005). Thomas Jefferson: Author of America. Νέα Υόρκη:
HarperCollins. Hodges, A. (1983). Alan Turing: The Enigma. Νέα Υόρκη: Simon & Schuster. {Άλαν
Τιούρινγκ —το Αίνιγμα, Τραυλός, 2004.] Holloway, R. (1999). Godless Morality: Keeping Religion out of Ethics. Εδιμβούργο:
Canongate. Holloway, R. (2001). Doubts and Loves: What is Left of Christianity. Εδιμβούργο:
Canongate. Humphrey, N. (2002). The Mind Made Flesh: Frontiers of Psychology and Evolution.
Οξφόρδη: Oxford University Press. Huxley, A. (2003). The Perennial Philosophy. Νέα Υόρκη: Harper. Huxley, A. (2004). Point Counter Point. Λονδίνο: Vintage. Huxley, T.H. (1871). Lay Sermons, Addresses and Reviews. Νέα Υόρκη: Appleton. Huxley, T.H. (1931). Lectures and Essays. Λονδίνο: Watts.
Jacoby, S. (2004). Freethinkers: A History of American Secularism. Νέα Υόρκη: Holt. Jammer, M. (2002). Einstein and Religion. Πρίνστον: Princeton University Press. Jaynes, J. (1976). The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral
Mind. Βοστόνη: Houghton Miffiin. Juergensmeyer, M. (2000). Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious
Violence. Μπέρκλεϊ: University of California Press. Kennedy, L. (1999). All in the Mind: A Farewell to God. Λονδίνο: Hodder &
Stoughton. Kertzer, D.I. (1998). The Kidnapping ofEdgardo Mortara. Νέα Υόρκη: Vintage. Kilduff, M. και Javers, R. (1978). The Suicide Cult. Νέα Υόρκη: Bantam. Kurtz, P., επιμ. (2003). Science and Religion: Are They Compatible?. Αμχερστ, Νέα
Υόρκη: Prometheus. Kurtz, P. (2004). Affirmations: Joyful and Creative Exuberance. Άμχερστ, Νέα Υόρκη:
Prometheus. Kurtz, P. και Madigan, T.J., επιμ. (1994). Challenges to the Enlightenment: In Defense
of Reason and Science. Αμχερστ, Νέα Υόρκη: Prometheus. Lane, B. (1996). Killer Cults. Λονδίνο: Headline. Lane Fox, R. (1992). The Unauthorized Version. Λονδίνο: Penguin. Levitt, N. (1999) Prometheus Bedeviled. Νιου Μπρούνσβικ, Νιου Τζέρσι: Rutgers
University Press. Loftus, E. και Ketcham, K. (1994). The Myth of Repressed Memory: False Memories
and Allegations of Sexual Abuse. Νέα Υόρκη: St Martin's. McGrath, A. (2004). Dawkins' God: Genes, Memes and the Meaning of Life.
Οξφόρδη: Blackwell. Mackie, J.L. (1985). The Miracle of Theism. Οξφόρδη: Clarendon Press. Medawar, P.B. (1982). Pluto's Republic. Οξφόρδη: Oxford University Press.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
427
Medawar, Ρ.Β. και Medawar, J.S. (1977). The Life Science: Current Ideas of Biology.
Λονδίνο: Wildwood House. Miller, Kenneth (1999). Finding Darwin's God. Νέα Υόρκη: HarperCollins. Mills, D. (2006). Atheist Universe: The Thinking Person's Answer to Christian
Fundamentalism. Μπέρκλεϊ: Ulysses Books. Mitford, N. και Waugh, E. (2001). The Letters of Nancy Mitford and Evelyn Waugh.
Νέα Υόρκη: Houghton Mifflin. Mooney, C. (2005). The Republican War on Science. Καίμπρντζ, Μασαχουσέτη:
Basic Books. Perica, V. (2002). Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. Νέα
Υόρκη: Oxford University Press. Phillips, K. (2006). American Theocracy. Νέα Υόρκη: Viking. Pinker, S. (1997). How the Mind WorL•. Λονδίνο: Allen Lane. Pinker, S. (2002). The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. Λονδίνο:
Allen Lane. Plimer, I. (1994). Telling Lies for God: Reason vs Creationism. Μίλσονς Πόιντ:
Random House. Polkinghorne, J. (1994). Science and Christian Belief: Theological Reflections of a
Bottom-Up Thinker. Λονδίνο: SPCK. Rees, M. (1999). Just Six Numbers. Λονδίνο: Weidenfeld & Nicolson. [Μόνο έξι
αριθμοί, Κάτοπτρο, 2001.] Rees, Μ. (2001). Our Cosmic Habitat. Λονδίνο: Weidenfeld & Nicolson. Reeves, T.C. (1996). The Empty Church: The Suicide of Liberal Christianity. Νέα
Υόρκη: Simon & Schuster. Richerson, P.J. και Boyd, R. (2005). Not by Genes Alone: How Culture Transformed
Human Evolution. Σικάγο: University of Chicago Press. Ridley, Mark (2000). Mendel's Demon: Gene Justice and the Complexity of Life.
Λονδίνο: Weidenfeld & Nicolson. Ridley, Matt (1997). The Origins of Virtue. Λονδίνο: Penguin. Ronson, J. (2005). The Men Who Stare at Goats. Νέα Υόρκη: Simon & Schuster. Ruse, M. (1982). Darwinism Defended: A Guide to the Evolution Controversies.
Ρΐνπνγκ, Μασαχουσέτη: Addison-Wesley. Russell, B. (1957). Why I Am Not a Christian. Λονδίνο: Routledge. Russell, B. (1993). The Quotable Bertrand Russell. Άμχερστ, Νέα Υόρκη:
Prometheus. Russell, B. (1997a). The Collected Papers of Bertrand Russell, τόμ. 2: Last
Philosophical Testament, 1943-1968. Λονδίνο: Routledge. Russell, B. (1997b). Collected Papers, τόμ. 11, επιμ. J.C. Slater και P. Kollner.
Λονδίνο: Routledge. Russell, B. (1997c). Religion and Science. Οξφόρδη: Oxford University Press. Ruthven, M. (1989). The Divine Supermarket: Travels in Search of the Soul of
America. Λονδίνο: Chatto & Windus.
428

Sagan, C. (1995). Pale Blue Dot. Λονδίνο: Headline.
Sagan, C. (1996). The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark
Λονδίνο: Headline. [Στοιχειωμένος κόσμος,'Έ,σθΊΐτρον, 1998.] Scott, E.C. (2004). Evolution vs. Creationism: An Introduction.TouicmiopT,
Κονέκτικατ: Greenwood. Shennan, S. (2002). Genes, Memes and Human History. Λονδίνο: Thames & Hudson. Shermer, M. (1997). Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition
and Other Confusions of Our Time. Νέα Υόρκη: W.H. Freeman. [Γιατίοι
άνθρωποι πιστεύονν σε παράξενα πράγματα; Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
2003.] Shermer, Μ. (1999). How We Believe: The Search for God in an Age of Science. Νέα
Υόρκη: W.H. Freeman. Shermer, M. (2004). The Science of Good and Evil: Why People Cheat, Gossip, Care,
Share, and Follow the Golden Rule. Νέα Υόρκη: Holt. Shermer, M. (2005). Science Friction: Where the Known Meets the Unknown. Νέα
Υόρκη: Holt. Shermer, M. (2006). The Soul of Science. Λος Άντζελες: Skeptics Society. Silver, L.M. (2006). Challenging Nature: The Clash of Science and Spirituality at the
New Frontiers of Life. Νέα Υόρκη: HarperCollins. Singer, P. (1990). Animal Liberation. Λονδίνο: Jonathan Cape. Singer, P. (1994). Ethics. Οξφόρδη: Oxford University Press. Smith, K. (1995). Ken's Guide to the Bible. Νέα Υόρκη: Blast Books. Smolin, L. (1997). The Life of the Cosmos. Λονδίνο: Weidenfeld & Nicolson. Smythies, ]. (2006). Bitter Fruit. Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα: Booksurge. Spong, J.S. (2005). The Sins of Scripture. Σαν Φρανσίσκο: Harper. Stannard, R. (1993). Doing Away with God? Creation and the Big Bang. Λονδίνο:
Pickering. Steer, R. (2003). Letter to an Influential Atheist. Καρλάιλ: Authentic Lifestyle Press. Stenger, V.J. (2003). Has Science Found God? The Latest Results in the Search for
Purpose in the Universe. Νέα Υόρκη: Prometheus. Susskind, L. (2006). The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of
Intelligent Design. Νέα Υόρκη: Little, Brown. Swinburne, R. (1996). Is There a God? Οξφόρδη: Oxford University Press. Swinburne, R. (2004). The Existence of God. Οξφόρδη: Oxford University Press. Taverne, R. (2005). The March of Unreason: Science, Democracy and the New
Fundamentalism. Οξφόρδη: Oxford University Press. Tiger, L. (1979). Optimism: The Biology of Hope. Νέα Υόρκη: Simon & Schuster. Toland, J. (1991). Adolf Hitler: The Definitive Biography. Νέα Υόρκη: Anchor. Trivers, R.L. (1985). Social Evolution. Μένλο Παρκ, Καλιφόρνια: Benjamin/
Cummings. Unwin, S. (2003). The Probability of God: A Simple Calculation that Proves the
Ultimate Truth. Νέα Υόρκη: Crown Forum.
ΒΐΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
429
Vermes, G. (2000). The Changing Faces of Jesus. Λονδίνο: Allen Lane. Ward, K. (1996). God, Chance and Necessity. Οξφόρδη: Oneworld. Warraq, I. (1995). Why I Am Not a Muslim. Νέα Υόρκη: Prometheus. Weinberg, S. (1993). Dreams of a Final Theory. Λονδίνο: Vintage. ['Ονεψα για μια
Τελική Θεωρία, Κάτοπτρο, 1995.] Wells, G.A. (1986). Did Jesus Exist? Λονδίνο: Pemberton. Wheen, F. (2004). How Mumbo-Jumbo Conquered the World: A Short History of
Modern Delusions. Λονδίνο: Fourth Estate. Williams, W, επιμ. (1998). The Values of Science: Oxford Amnesty Lectures 1997.
Μπόουλντερ, Κολοράντο: Westview. Wilson, A.N. (1993). Jesus. Λονδίνο: Flamingo. Wilson, A.N. (1999). God's Funeral. Λονδίνο: John Murray. Wilson, D.S. (2002). Darwin's Cathedral: Evolution, Religion and the Nature of
Society. Σικάγο: University of Chicago Press. Wilson, E.O. (1984). Biophilia. Καίμπριτζ, Μασαχουσέτη: Harvard University Press. Winston, R. (2005). The Story of God. Λονδίνο: Transworld/BBC. Wolpert, L. (1992). The Unnatural Nature of Science. Λονδίνο: Faber & Faber. Wolpert, L. (2006). Six Impossible Things Before Breakfast: The Evolutionary Origins
of Belief. Λονδίνο: Faber & Faber. Young, M. και Edis, T, επιμ. (2006). Why Intelligent Design Fails: A Scientific
Critique of the New Creationum. Νιου Μπρούνσγουικ; Rutgers University Press.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ένας γενικός κατάλογος φιλικών διευθύνσεων, γχα ανθρώπους που επιθυ-μούν να ξεφύγουν από τη θρησκεία. Πρόθεσή μου είναι να ενημερώνω τακτικά τον παρακάτω κατάλογο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Richard Dawkins για τη Λογική και την Επιστήμη: www.richarddawkins.net. Ζητώ συγγνώμη για τον περιορισμό τού εν λόγω καταλόγου στον αγγλόφωνο κόσμο.
ΗΠΑ
American Atheists
PO Box 5733, Parsippany, NJ 07054-6733
Voicemail: 1-908-276-7300
Fax: 1-908-276-7402
Email: info@atheists.org
www.atheists.org
American Humanist Association
1777 T Street, NW, Washington, DC 20009-7125
Telephone: (202) 238-9088
Toll-free: 1-800-837-3792
Fax: (202) 238-9003
www.americanhumanist.org
Atheist Alliance International
PO Box 26867, Los Angeles, CA 90026
Toll-free: 1-866-HERETIC
Email: info@atheistalliance.org
www.atheistalliance.org
The Brights
PO Box 163418, Sacramento, CA 95816
432

Email: the-brights@the-brights.net www.the-brights.net
Center for Inquiry Transnational
Council for Secular Humanism
Campus Freethought Alliance
Center for Inquiry - On Campus
African Americans for Humanism
3965 Rensch Road, Amherst, NY 14228
Telephone: (716) 636-4869
Fax: (716) 636-1733
Email: info@secularhumanism.org
www.centerforinquiry.net
www.secularhumanism.org
www.campusfreetho ught.org
www.secularhumanism.org/index.php?section=aah8q age=index
Freedom From Religion Foundation
PO Box 750, Madison, WI 53701 Telephone: (608) 256-5800 Email: info@ffrf.org www.ffrf.org
Freethought Society of Greater Philadelphia
PO Box 242, Pocopson, PA 19366-0242
Telephone: (610) 793-2737
Fax: (610) 793-2569
Email: fsgp@freethought.org
www.fsgp.org/
Institute for Humanist Studies 48 Howard St, Albany, NY 12207 Telephone: (518) 432-7820 Fax: (518) 432-7821 www.humaniststudies.org
International Humanist and Ethical Union - USA
Appignani Bioethics Center
PO Box 4104, Grand Central Station, New York, NY 10162
Telephone: (212) 687-3324
Fax: (212) 661-4188
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
433
Internet Infidels
PO Box 142, Colorado Springs, CO 80901-0142
Fax:(877)501-5113
www.infidels.org
James Randi Educational Foundation
201 S.E. 12th St (E. Davie Blvd), Fort Lauderdale, FL 33316-1815
Telephone: (954) 467-1112
Fax: (954) 467-1660
Email: jref@randi.org
www.randi.org
Secular Coalition for America
PO Box 53330, Washington, DC 20009-9997
Telephone: (202) 299-1091
www.secular.org
Secular Student Alliance
PO Box 3246, Columbus, OH 43210
Toll-free Voicemail/Fax: 1-877-842-9474
Email: ssa@secularstudents.org
www.secularstudents.org
The Skeptics Society
PO Box 338, Altadena, CA 91001
Telephone: (626) 794-3119
Fax: (626) 794-1301
Email: editorial@skeptic.com
www.skeptic.com
Society for Humanistic Judaism
28611 W. 12 Mile Rd, Farmington Hills, MI 48334
Telephone: (248) 478-7610
Fax: (248) 478-3159
Email: info@shj.org
www.shj.org
Βρετανία
British Humanist Association
1 Gower Street, London WC1E 6HD
Telephone: 020 7079 3580
Fax: 020 7079 3588
434
Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΓΑΠΑΤΗ
Email: info@humanism.org.uk www.humanism.org.uk
International Humanist and Ethical Union - UK 1 Gower Street, London WC1E 6HD Telephone: 020 7631 3170 Fax: 020 7631 3171 www.iheu.org/
National Secular Society
25 Red Lion Square, London WCIR 4RL
Tel: 020 7404 3126
Fax: 0870 762 8971
www.secularism.org.uk/
New Humanist
1 Gower Street, London WC1E 6HD
Telephone: 020 7436 1151
Fax: 020 7079 3588
Email: info@newhumanist.org.uk
www.newhumanist.org.uk
Rationalist Press Association
1 Gower Street, London WC1E 6HD
Telephone: 020 7436 1151
Fax: 020 7079 3588
Email: info@rationalist.org.uk
www.rationalist.org.uk/
South Place Ethical Society (UK)
Conway Hall, Red Lion Square, London WCIR 4RL
Telephone: 020 7242 8037/4
Fax: 020 7242 8036
Email: library@ethicalsoc.org.uk
www.ethicalsoc.org.uk
Καναδάς
Humanist Association of Canada
PO Box 8752, Station T, Ottawa, Ontario, KlG 3J1
Telephone: 877-HUMANS-l
Fax: (613) 739-4801
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
435
Email: HAC@Humanists.ca http://hac.humanists.net/
Αυστραλΐα
Australian Skeptics
PO Box 268, Roseville, NSW 2069
Telephone: 02 9417 2071
Email: skeptics@bdsn.com.au
www.skeptics.com.au
Council of Australian Humanist Societies
GPO Box 1555, Melbourne, Victoria 3001.
Telephone: 613 5974 4096
Email: AMcPhate@bigpond.net.au
http://home.vicnetnet.au/-humanist/resources/cahs.html
Νέα Ζηλανδία
New Zealand Skeptics
NZCSICOP Inc.
PO Box 29-492, Christchurch
Email: skeptics@spis.co.nz
http://skeptics.org.nz
Humanist Society of New Zealand PO Box 3372, Wellington Email: jeffhunt90@yahoo.co.nz www.humanist.org.nz/
Ινδία
Rationalist International
PO Box 9110, New Delhi 110091
Telephone: + 91-11-556 990 12
Email: info@rationalistinternational.net
www.rationalistinternational.net/
Ισλαμικός κόσμος
Apostates of Islam
www.apostatesofislam.com/index.htm
Dr Homa Darabi Foundation
(To promote the rights of women and children under Islam)
PO Box 11049, Truckee, CA 96162, USA
436

Telephone (530) 582 4197 Fax (530) 582 0156 Email: homa@homa.org www.homa.org/
FaithFreedom.org www.faithfreedom.org/index.htm
Institute for the Secularization of Islamic Society Email: info@SecularIslam.org www.secularislam.org/Default.htm
EYPETHPIO ΟΡΩΝ KAI ΟΝΟΜΑΤΩΝ
a, a
Αβραάμ, 57, 265, 271, 300
Ισαάκ, 268-269, 278, 293
Ισμαήλ, 268
Σάρρα, 268 αγγλικανισμός, 32, 36, 289-290 άγκιστρο εξ ουρανού (Βλ. και Dennett,
Daniel), 182, 185 αγνωσπκισμός, 68, 69, 75, 95
ανεπάρκεια, 69-77
μόνιμος κατ' αρχήν (ΜΑΚ), 70, 74
προσωρινός στην πράξη (ΠΑΠ), 70, 72, 74
σαχλοι' αισθηματίες, 69
Huxley, Thomas Henry, 71-72, 77, 96
Jefferson, Thomas, 64 Αθανάσιος, Μέγας, 55 αθεϊσμός:
ευθανασία, 392-393
Θεός, ύπαρξη, 73, 134-135
θρησκεία, 312-313
λογοτεχνική κουλτούρα, 376-379
Μπους, Τζορτζ, ο πρεσβύτερος, 65
μπράιτς, 373
Πατέρες του Έθνους, 60-62, 65
φονταμενταλιστές, 313
Χίτλερ και Στάλιν, 301-309
de facto, 73, 81 Αίγυπτος, 46, 117,268,280 Αικατερίνη, Μεγαλη, 108 Αϊνοτάιν, Αλμπερτ (Einstein, Albert), 31,
36-41, 42, 180, 235, 252 ακαδημίες πόλεων, 366, 371 Ακινάτης, άγιος Θωμάς (d'Aquino, San
Tommaso), 177, 355
άπειρη αναδρομή, 100-101
επιχείρημα εκ του βαθμού, 102
κινούν ακίνητον, 100
τελεολογικό επιχει'ρημα, 102 Αλεν, Γούντι (Allen, Woody), 144 Αλ Κάιντα, 337 Αλλάχ, 52, 61, 212, 338-339 Αμις (Amish), 364-366 αμμωνίτες, 150 Άμμων Ρα, 76 ανθρωπική αρχή:
κοσμολογική εκδοχή, 168-177
πλανητική εκδοχή, 161-168 ανιμχσμός, 53, 298 ανοσοποιητικό σύστημα, 159-160 Άνσελμος του Καντέρμπερι, άγιος
(Anselm of Canterbury, Saint), 106,
107
οντολογικό επιχείρημα, 103-104
insipiens, 104 αντιαεροπορικός πύραυλος, 102 απαρτχάιντ, 45, 334 Αποκλεισπκοί Αδελφοί (Exclusive
Brethren), 356 Απόλλων, 76 αρειανισμός, 54 Αρθούρος, βασιλιάς, 120 αριστολόχια η τρι'λοβη {Aristolochia
trilobata), 145 αρχείο απολιθωμάτων, 69, 153, 367 αστέρας νετρονίων, 96 Άσυλα της Μαγδαληνής (Magdalene
Asylums), 351 Αυγουστίνος, Ιερός (Aurelius Augustinus):
περιέργεια, 159
438
πρωταρχικό αμάρτημα, 279 Αύγουστος, αυτοκράτορας των Ρωμαίων,
117, 118 αφύιινιση συνείδησης:
βόρειο ημισφαίριο, σοβινισμός, 140
παιδιά, θρησκευτικές ετικέτες, 372-375
φεμινισμός, 140-141, 373
φυσική επιλογή, 141-144 Abbott, Edwin, 408
Adams, Douglas, 42, 129, 141-142, 400-401 Adams, John, 61, 65, 67, 121 Alberts, Bruce, 126 Alexander, κυρία C.F., 52 Alliance Defense Fund (Βλ. Ταμείο
Συμμαχίας και Υποστήριξης) American Heart Journal, 87 American Mathematical Monthly, 108 Angier, Natalie, 65 annus mirabilis, 148 Anstey, F., 205 Anti Discrimination Support Network (Βλ.
Δίκτυο Υποοτήριξης Ενάνπα οτις
Διακρίσεις) Antonelli, καρδινάλιος, 346 Archaeopteryx (αρχαιοπτέρυξ), 143 Aristolochia trilobata (Βλ. αριστολόχια η
τρίλοβη) Army of God, AOG (Βλ. Στρατός του
Θεού) Associated Press, 47 Atkins, Peter, 88, 144 Atran, Scott, 57, 203, 210 Attenborough, σερ David, 145, 228, 229,
231, 232, 370 Aunger, Robert, 222 Australopithecus afarensis, 334
frb,v
Βάαλ, 52, 76, 130, 270, 272
Βάγκνερ, Ρίχαρντ (Wagner, Richard), 378
βακτήρια, 32, 406, 410
ευκαρυωτικά κύτταρα, 167 κινητήρας, μαστίγιο, 156-158 TTSS (εκκριτικό σύστημα τύπου III), 158
βαπτιστές, 281, 323
βαρύτητα, νόμος, 33, 41
Βασιλική Εταιρεία, 125, 126, 127, 312
Βεγγάζη, ιταλικό προξενείο, 47

Βιβλικό Ινστιτούτο Moody, 119 Βίβλος:
δουλεία, 293
εξέλιξη, 316
Ζώνη, 313
ηθικότητα, 286
μετάφραση επί βασιλέως Ιακώβου, 265, 376 Βίκινγκς, 57, 76 Βιοφιλία, 382 Βισνού, 54 Βολταίρος (Voltaire, Frangois Marie-
Arouet), 39, 59, 339 Βόρεια Ιρλανδία:
αντιμαχόμενες ομάδες, 288
αστείο, 191
γάμοι, μικτοί, 289
ευφημισμοί, 43, 374
θρησκευτική κουλτούρα, 191
χωριστή εκπαίδευση, 289 Βόσνιοι, 44 Βόταν, 52, 76 βουδισμός, 59, 226 Βράχμα, 54, 238 Badawi, δρ Zaki, 48 Baggini, Julian, 35 Barber, Noel, 301 Baring, Maurice, 331, 332 Barker, Dan, 359 Barrett, James, 328 Barrett, Justin, 209 Barrow, John, 161 Barth, Bob, 89 Barthes, Roland, 382 Bayes, θεώρημα, 130-135 BBC, 124, 319, 371 Beagle, πλοίο της Αυτού Μεγαλειότητος,
35 Bedoyere, Quentin de la, 69 Behe, Michael, 156, 157-158, 159-160 Beit-Hallahmi, Benjamin, 125 Bell, Paul, 128 Belloc, Hilaire, 331 Benson, δρ Herbert, 86, 89 Bentham, Jeremy, 258-259, 330 Berlinerblau, Jacques, 119 Bethea, Charles, 87 Betjeman, John, 32, 63, 290 Bierce, Ambrose, 84 Blackmore, Susan, 219, 222
EYPETHPIO OPQN KAI ONOMATQN
439
Blaker, Kimberly, 320
Bloom, Paul, 205, 206, 209, 210
Bondi, Hermann, 312
Bonhoeffer, Dietrich, 151, 153
Bouquet, A.C., 298
Boyd, Robert, 222
Boyer, Pascal, 57, 203, 210
Boykin, William G., 320
Bray, Michael, 264, 327-330
Brights (Βλ. μιιράιτς)
Britton, John, 328, 329, 330
Brockman, John, 179
Brodie, Richard, 222
Brown, κι'νηση, 406
Brown, Πανεπιστήμιο, 158
Brown, Andrew, 367-368
Brown, B.H., 108
Brown, Dan, 121
Bruce, Lenny, 278
Bryan, William Jennings, 315
Buckman, Robert, 231, 240
Buckner, Ed, 62
Bulldog Drummond, 294
Bullock, Alan, 302
Bunting, Madeleine, 92, 93
Burger, Warren, 365
Burnell, Jocelyn Bell, 96
Bush, Jeb, 329
Vardy, σερ Peter, 366-367, 369, 371
Veblen, Thorstein, 244
Vermes, Geza, 232, 278, 280
Vidal, Gore, 58
von Neumann, John, 321
Γαλαξίας, 32, 41, 96, 164 Γαλιλαίος (Galilei, Galileo), 122, 406 γενετική παρέκκλιση, 202, 214-215 γερανός (Βλ. και Dennett, Daniel), 182,
183, 185 Γιανομαμό, 195
Γκαίμπελς, Γιόζεφ (Goebbels, Joseph), 307 Γκαίρινγκ, Χέρμαν (Goring, Hermann),
303 Γκάντι, Μαχάτμα, 67, 277, 300 γνωσιοθεωρητική ασφαλής ζώνη, 181 γονίδια, 188, 190, 196, 211, 214, 217-218,
219, 222, 223-224, 226 Γουλιέλμος ο Κατακτητής, 117, 392
Cairns-Smith, A.G., 155
Calvary Tabernacle Association (Βλ.Ένωση
της Κιβωτού του Γολγοθά) Campaign for Real Education, The (Βλ.
Εκστρατεία για Αληθινή Εκπαίδευση) Camp Quest, 75 Cams familiaris, 392 Carlin, George, 311 Carlson, Tucker, 324 Carr, Peter, 64 Carter, Brandon, 161 Catholic Community Forum (Βλ. Φόρουμ
της Καθολικής Κοινότητας) Catholic Encyclopedia, 53, 55, 395 Catholics for Christian Political Action
(Βλ. Καθολικοί υπέρ της Χριστιανικής
Πολιτικής Δράσης) Centro Espirita Beneficiente Uniao do
Vegetal, εκκλησία, 44 Chagnon, Napoleon, 195 Chamberlain, Neville (Βλ. και εξέλιξη),
90, 91, 92, 126 Chardin, Teilhard de, 181 Chesterton, G.K., 331 Christian Brothers (Βλ. Χριστιανοί
Αδελφοί) Christian Coalition (Βλ. Χριστιανικός
Συνασπισμός) Christian Life City (Βλ. Πόλη της
Χρισπανικής Ζωής) Churchill, Κολέγιο, 124 Civilta Cattolica, 344 Clare, Κολένιο, 124
Clarke, Arthur C, τρίτος νόμος, 97, 228 Collins, Francis, 124 Comte, Auguste, 70-71, 95, 96 Cornwell, R. Elisabeth, 126-127 Cosmos, βραβείο, 128 Coulter, Ann, 320 Coyne, Jerry, 91, 160 Crafoord, βραβείο, 128 Cranmer, Thomas, 348 Crick, Francis, 124, 222 Curie, Marie και Pierre, 123 Galouye, Daniel E, 98 Galton, Francis, 85 Gasking, Douglas, 106-107 Gates, Bill, 394 Gaunilo, 106 Gell-Mann, Murray, 173
440

Gershwin, George, 118
Gillooly, Robert, 118
Glenn, Norval D., 290
Glover, Jonathan, 307-308
Goldwater, Barry, 61
Golgi, σύμπλεγμα, 315, 316
Goodenough, Ursula, 34-35
Goodwin, Jan, 335
Gott, John William, 319
Gould, Stephen Jay, 77-78, 80, 81, 83, 84,
96, 316 Grafen, Alan, 244 Graham, Billy, 119 Grand, Steve, 406, 407 Graves, Robert, 279 Gray, Muriel, 337 Greer, Germaine, 47 Gross, Paul, 236 Guardian, 63, 92, 160, 327, 367
δ,ά
Δαβίδ, 117, 118, 119
Δανία, 46-47, 49
Δαρβίνος, Κάρολος (Darwin, Charles), 123, 196-197, 247 απώτατες εξηγήσεις, 194 αφύπνιση συνειδήσεων, 141-144, 403 δαρβινική επιταγή, 188-192 επαγγελματική σταδιοδρομία, 35 ειιίτευγμα, μέγεθος, 144, 148, 403 επιχείρημα εκ του σχεδίου, 102, 166-
167 καταγωγή μέσω τροποποιήσεων, 148-
149, 151 κοσμολογία, 139, 143, 182-183 μπουλντόγκ, 71 προσωιπκές προσβολές, 238 φημολογούμενη μετάνοια, 122 φυσική επιλογή, 140, 141-143, 166,
182-185, 207, 217 Darwin, σερ George (γιος του), 123
δεινόσαυροι, 154, 392
Δέκα Εντολές:
βελτιωμένη εκδοχή, 292 ΗΠΑ, 63, 262, 275, 325 Παλαιά Διαθήκη, 271, 273
δεοντολόγοι, 258
Δευχέρα Παρουσία, 320, 335-336
δημιουργισμός:
απιθανότητα, επιχείρημα, 138, 148
άρνηση ανππαράθεσης, 312
διαμάχη, 90-91
εγγενής προδιάθεση, 206
κατακλυσμική γεωλογία, 369
λατρεία των κενών, 151-155
μη αναγώγιμη πολυπλοκότητα, 155-160
σύμπτωμα της θρησκείας, 91-92 Δημοκρατικοί, 42-43, 374 Διαδίκτυο, 114, 160, 332
επιστολές από τη Νιγηρία, 394
ερωτηματολόγια, 248
φορέας τού Zeitgeist, 291-292, 299 διαμεσολαβητική προσευχή, 86, 89 Δίας, 52, 76 διατήρηση της μάζας-ενέργειας, νόμος,
108 διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους, 63,
93 Δίδυμοι Πύργοι, 114 Διεθνής Αμνηστία, 360 Δίκτυο Υποστήριξης Ενάντια στις
Διακρίσεις (Anti Discrimination
Support Network), 67 δυϊσμός, 205-207, 208 δωρεάν γεύμα, 139 Dahl, Roald, 333 Daily Telegraph, 367 Darrow, Clarence, 75 Davies, Paul, 40-41, 94 Dembski, William, 93 Dennett, Daniel, 93, 180, 189, 210, 256
άγκιστρα εξ ουρανού, 98, 184
γερανοι', 98, 184
κρυολόγημα, 190
περι' «στάσεων», 207-209
ττίστη στην πίοτη, 36, 387-388
στάγδην Δημιουργία, 142 deus otiosus, 144 Deutsch, David, 401 Dickinson, Emily, 397 Distin, Kate, 222 DNA, 83, 164, 217, 396 Dobson, James, 202 Dolittle, Eliza, 377 Donne, John, 247 Doppler, μετατόπιση, 95 Dornan, Bob, 320 Douglas, Stephen A., 295 Douglas, William O., 365
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ KAI ΟΝΟΜΑΤΩΝ
441
Downey, Margaret, 67
Drake, εξίσωση, 94, 95
Dr Dolittle, 35
Dyson, Freeman, 171, 179-180
E, e
Εβραίοι:
Αϊνστάιν, 'Αλμπερτ, 38
ανπσημντισμός, χριστιανικός, 304-305
γελοιογραφίες, ανπεβραϊκές, 49
λόμπι, 66
Ολοκαύτωμα, 88
Χίτλερ, Αδόλφος, 38, 304-305
Mortara, Edgardo, απαγωγή, 344-348 εγκέφαλος:
εξέλιξη, 204, 403-404, 408
θεϊκό κέντρο, 194
θεόθεν κενό, 382
λογισμικό προσομοίωοης, 112-114, 397, 408
μοντέλα, κατασκευή, 114, 408 Εθνική Ακαδημία Επιοτημών των ΗΠΑ
(NAS), 125-127 Εθνική Ομοσπονδία Ευαγγελικών
(National Association of Evangelicals),
353 εθνικιστές, 43, 374 εθνικοί, 285 Εθνικό Κεντρο για τη Διδασκαλία της
Ειπστήμης (National Center for
Science Education, NCSE), 90 εθνοκάθαρση, 274
Γιουγκοσλαβία, 43
Μαδιανίτες, 272 ειδωλολάτρες, 276 Εκκλησία της Ανγλίας, 32, 63 εκκρνπκό σύστημα τύπου III (Βλ. TTSS) εκπαίδευση:
Αμις, 364-366
δημιουργιστές, 366-372
θρησκευτική, 376-379
τπ'στη ως αρετή, 341
χωριστή, 289 Εκστρατεία για Αληθινή Εκπαίδευση
(Campaign for Real Education), 375 ελευθερία του Τύπου, 47 Έλληνες, αρχαίοι, 53, 57, 76, 105 έμβρυα, ανθρώτπνα, 324-331, 334 ενεργοί παράγοντες, 170, 209
Ένωση της Κιβωτού του Γολγοθά (Calvary
Tabernacle Association), 39 εξελικτική ψυχολογία, 204, 210 εξέλιξη:
διαδικασία, 147-148, 160-161
όργανα, 156, 160-161
πι'οτη, 313-314
συνέχεια, εξελικτική, 334
σχέδιο, 84, 102-103, 184-185
σχολή εξελικτικών Neville Chamberlain, 126 εξωηλιακοί πλανήτες, 95 εξωσωματική γονιμοποίηση, 326-327 Ετπκεντρώσου στην Οικογένεια (Focus on
the Family), 202 επιλονή ομάδας, 195-197 Επιχείρηση Διάσωσης (Operation Rescue),
325, 327 Εργατικοί, 42
Ες, Ρούντολφ (Hess, Rudolf), 303 Έσχατο Μπόινγκ, επιχείρημα, 138-139,
148, 166, 168, 178, 184 Εταιρεία Ελεύθερης Σκέψης της
Μείζονος Φιλαδέλφειας (Freethought
Society of Greater Philadelphia), 67 ετερογαμία, 290 ετερογένεια των μερών, 177 Ευαγγέλία, 121, 179
Θωμάς, 119, 120
τέσσερα, 119, 120, 121
ψευδοευαγγελιστές, 120 ευθανασία, 326, 391-393 ευπλεκτέλλα (Euplectella), 145 ευφυές σχέδιο, 138, 146, 152-153, 160, 182 Ehrman, Bart, 119 Emerson, Ralph Waldo, 51 Emmanuel, Κολέγιο, 366-368 Engel, Gerhard, 304 Enigma, σπάσιμο κωδίκων, 321 Euler, Leonhard, 108 Euplectella (Βλ. ευπλεκτέλλα) Exclusive Brethren (Βλ. Αποκλεισπκοί
Αδελφοί)
ζ,ζ
Ζήνα, 162
Ζήνων, παράδοξο, 105
Ζώνη της Βίβλον (Βλ. και Βίβλος), 313
Zahavi, Amotz, 244-245
Zeitgeist, 141, 291, 293-301, 318, 336
442
n, h
ηθικότητα, 233, 235-260
ήλιο, 169, 363
ΗΠΑ:
Ανώτατο Δικαστήριο, 44, 324, 364-365
ευαγγελικοί, πολιτική δύναμη, 275
Σύνταγμα, 44, 63, 275, 329 Ηρώδης, 117, 118 Haggard, Ted, 353, 354, 355 Haldane, J.B.S., 154, 400, 409, 411 Halley, κομήτης, 162 Hamilton, W.D., 241 Hari, Johann, 335 Harries, Richard, 370 Harris, Sam, 111, 255, 279, 308, 335-336,
337, 338 Hartung, John, 281-286 Harvard, Πανεπιστήμιο, 316, 317 Hassan, Nasra, 338 Haught, James, 123 Hauser, Marc, 240, 248-252 Hawking, Stephen, 34, 36, 40 Hell Houses (Βλ. Οίκοι Κολάσεως) Helms, Jesse, 322 Herald (της Γλασκώβης), 337 Hill, Paul, 327-330
Hinde, Robert, 203, 210, 240, 258, 376 Hitchens, Christopher, 64, 325, 389 hoasca, αφέψημα, 44 Holloway, Richard, 262 Homo sapiens, 334, 392 Hope, Elizabeth, 122 Horgan, John, 178-179, 180 Hoyle, Fred, 97, 138, 143, 148, 169 Hubble, Edwin, 95 Humphrey, Nicholas, 360-364, 365 Huxley, Aldous, 107, 109 Huxley, Julian, 177 Huxley, Thomas Henry, 71-72, 77, 96, 238,
294-295, 300
Θ
θανατική ποινή, 324
θεϊσμός, 40, 73, 84, 134, 175
θεοδικία, 134
θεοκρατία, 67, 318, 320, 335, 353
θεολογικός νους, 88, 177, 393, 395
Θεός:
αγαθότητα, 134
Ακινάτης, Θωμάς, 100-103, 133

απιθανότητα, 139
απλότητα, 175-176
Γραφές, 116-121
διασκεδαστικές αποδείξεις, 108-109
εκδοχές, 53
εκ του βαθμού, 102
εκ του σχεδίου, 102-103
επιστήμη, 90
θρησκευόμενοι επιστήμονες, 122-128
κοσμολογικές αποδείξεις, 100
οντολογικές αποδείξεις, 103-107
ορισμός, 52, 59-60, 81-82, 96
πιθανότητες, 68, 139
Προσωπική'Ελλειψη Πίστης, Επιχείρημα, 154-155
προσωτπκή εμπειρία, 111-116
στοίχημα του Pascal, 128-130
ωραίο, 109
Bayes, θεώρημα, 130-135 θερμοδυναμική, 123 θετικισμός, 95 Θεωρία των Πάντων, 171 θρησκεία:
αϊνσταΐνεια, 34, 37, 40, 42, 123
άμεσα πλεονεκτήματα, 192-195
απολογητές, 37, 82-83, 122, 125, 128, 161, 163, 269, 375
δαρβινική ειπταγή, 188-192
επιβιωτική αξία, 197
επικριτές, 57
επιλογή ομάδας, 195-197
λατρείες φορτι'ου, 228-233
μιμίδια, θεωρία, 217-228
υποπροϊόν, 197-204
φυχολογική προδιάθεση, 204-216 θρησκεσπκή ελευθερία, κατάχρηση όρου,
46, 346 Θωρ, 76
Ιατρικό Ινστιτού-ro Νου/Σώματος (Mind/
Body Medical Institute), 86 ιγμορίτιδα, 161 Ίδρυμα για την Ελευθερία από τη
Θρησκεία (Freedom from Religion
Foundation, FFRF), 237 Ιερά Εξέταση:
ισπανική, 346
ιταλική, 344-347 Ιεχωβά (Θεός της Παλαιάς Διαθήκης), 42
EYPETHPIO OPQN KAI ONOMATQN
443
ανθρώπινες αμαρτίες, 263-266
ειιιθετικά αρρενωπός, 57
έρωτας, 212
παντοδυναμία, 238
πρότυπο ρόλου, 262, 268, 275
ύπαρξη, 76
φθόνος, 52, 130, 270-273
χαρακτήρας, 52, 60, 274-275 Ιησούς του Ναυή, 274, 282, 283-285, 289 Ιησούς Χριστός:
βιολογικός ιτατέρας, 82-83, 204
γέννηση, 117-118, 121
δύναμη, 238
Εβραίος, 305
εξιλέωση για το προπατορικό αμάρτημα, 278-281
Επί του Όρους Ομιλια, 277
ζωή, 118-121, 232
Βαίφατα, 82, 97, 132
θεϊκή υπόσταση, 116
ιουδαίος, αφοσιωμένος, 285
οικογενειακές αξίες, 277-278
περσόνα, 52 Ιλιάόα, 286 ιμπρεσιονισμός, 44 Ινδονησία, 46, 47 ινδουιστές, 53, 54, 67 Ίνκας, τελετουργική θυσία, 362-363 Ινουίτ, 292 Ινσπτούτο για τη Μελέτη τού Ισλάμ και
του Χριστιανισμού, 340 ιουδαϊσμός:
αφοσίωση των παιδιών, 283-285
ομογαμία, 290
πεποιθήσεις, 36, 58-59, 287 Ιούδας, 279-280
Εναγγέλιο, 280 Ιπτάμενο Τέρας των Μακαρονιών, 76, 78 Ιράκ, 43, 111, 288, 297, 323, 336 ισλάμ:
γάμοι, μικτοί, 318
γελοιογραφίες, 46-49
γυναίκες, 335
διδασκαλία, 339, 340
θεμελιωτές, 58-59, 318
Ινδία, διαίρεση, 288
μιμιπλέγμα, 226-227 Ιωάννης, Βαπτκπής, 377 Ιωάννης, Ευαγγελιστής, 117 Ιωάννης Παύλος Β', πάπας, 56, 91
II Cattolico, 347
Independent, 43, 276, 335, 367, 372, 375
Irish Aires, ραδιοφωνική εκπομπή, 374
Jacoby, Susan, 60
Jammer, Max, 37
Jaynes, Julian, 385-386
Jefferson, Thomas, 52, 55, 56, 60, 64-65,
67, 68, 99, 119, 121, 137, 296, 389 Jones, John E., 157, 159 Juergensmeyer, Mark, 327, 328 Jung, C.G., 73 Jyllands-Posten, 46-47
κ, k
καθολικισμός (Βλ. ρωμαιοκαθολικισμός) Καθολικοί υπέρ της Χριστιανικής
Πολνηκής Δράσης (Catholics for
Christian Political Action), 322 Καινή Διαθήκη, 277-281 καλβινισμός, 56 Καλιγούλας, 297, 301 Κάμβριο, έκρηξη, 153 καμικάζι, 336, 340 κάνναβη, χημειοθεραπεία, 44 Καντ, Ιμάνουελ (Kant, Immanuel), 71
ηθικότητα, 250, 251, 257-258, 260
οντολογικό επιχείρημα, 106 Καηέλα Σιστίνα, 110 καπρικό οξύ, 409 καπροϊκό οξύ, 409 καπρυλικό οξύ, 409 Καρζάι, Χαμι'ντ, 319 Κασσιόπεια, 32 Κατηχούμενοι, 344 Κατρίνα, τυψώνας, 264 κεϊνσιανός, 373 Κινγκ, Μάρτνν Λούθερ (King, Martin
Luther), 277, 300, 323 κληρονομικότητα:
βιολογία, 164
κοσμολογία, 173 κομουνισμός, 91, 92 κομφουκιανισμός, 59 κονκισταδόρες, 59, 346 Κοπεγχάγη, ερμηνεία, 401-402 Κοπέρνικος, Νικόλαος (Copernicus,
Nicolaus), 95, 403 Kopavt, 59, 338, 340-341, 372 κουακερισμός, 43 κούκοι, 246
444
Κούνα, φυλή, 251
Κρητιδικό, εξαφανίσεις ειδών, 72
Κροάτες, 44
Κρόμγουελ, Όλιβερ (Cromwell, Oliver),
402 κυκοδόφυτο, 402
Κυρήνιος, έπαρχος της Συρίας, 117, 118 Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας, 54, 59 Keleman, Deborah, 206, 210 Kelvin, λόρδος, 123 Kenny, Anthony, 211-212 Kepler, Johannes, 81, 122 Kertzer, David I., 344 King, Coretta Scott, 323 King's College, 71 Kohn, Marek, 187 Kristeva, Julia, 382 Kurtz, Paul, 396 Kyoto, βραβείο, 128
λ,Ι
Λάζαρος, 204
λατρείες φορτίου, 228-233
Λίνκολν, Αβραάμ (Lincoln, Abraham),
295-296 Λονδίνο, Πανεπιστήμιο, 121 Λούθηρος, Μαρτίνος (Luther, Martin),
216, 226, 227, 304, 305, 317 Λουκάς, Ευαγγελιστής, 117-118 λύκος της Τασμανίας (Thylacinus), 296 Λωτ, 267, 268
δύο κόρες, 266, 267
Σόδομα και Γόμορρα, 265-266
οτήλη άλατος, 266 Ladman, Cathy, 193 Lane Fox, Robin, 117, 118, 119 Larson και Witham, μελέτη, 125-126, 127 Latimer, Hugh, 348 Lawrence, Raymond J., 89 Layfield, Stephen, 367-371 Lear, Edward, 101 Lebensraum, 274-275 Leslie, John, 171 Lewis, C.S., 116 Lewontin, Richard, 189 LGM (μικρά πράσινα ανθρωπάκια), 96 Liberty University (Βλ. Πανεπιοτήμιο
Ελευθερίας) Lickert, κλίμακα, 126 Lofting, Hugh, 35
H ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΙΗ
Loftus, Elizabeth, 350 Los Angeles Times, 45
μ,τη
Μαϊμονίδης, Μωυσής, 282, 284 Μάρκος, Ευαγγελιστής, 355
κοινή πηγή, 121 μαρξισμός, 308
Μαρξ, Καρλ, 305 Ματθαίος, Ευαγγελιστής, 117, 118 μαύρες τρύπες, 173 Μεγάλη Άρκτος, 32 Μεγάλη Έκρηξη, 60
Μεγάλη περί Μπετόβεν Πλάνη, 331-333 Μεγάλη Σύνθλιφη, 172-173 μεγασύμπαν (Βλ. και πολυσύμπαν), 171 μεθοδιοτές, 281 μεταστρουκτουραλισμός, 382 μετριότητα, αρχή, 95 Μίθρας, 76
μιμίδια, 216, 217-227, 273, 299 Μιχαήλ Αγγελος (Michelangelo di
Lodovico Buonarroti Simoni), 109, 110 ΜόναΛίζα, 112 μονεταριστής, 373 μονοθεϊσμός, 53, 54, 58-60, 268, 269, 271,
298 Μόντι Πάιθον (Monty Python), 228, 333 μορμονισμός, 58, 227-228
Βίβλος τον Μορμόν, 227
Smith, Joseph, 227 Μότσαρτ, Βόλφγκανγκ Αμαντέους
(Mozart, Wolfgang Amadeus), 109, 110 Μπαγκαβαντγκίτα, 378 Μπακούνιν, Μιχαήλ, 254 μπαρχάν, 407
Μπέικον, Φράνσις (Bacon, Francis), 368 Μπετόβεν, Λούντβιχ βαν (Beethoven,
Ludwig van), 109, 110, 133, 249, 332 Μπίνκερ, φαινόμενο, 384-386 μπιν Λάντεν, Οσάμα, 337, 339 Μπλερ, Τόνι (Blair, Tony), 336, 337, 366,
369, 370, 371 Μπουνιουέλ, Λουίς (Bunuel, Luis), 259 Μπους, Τζορτζ (Bush, George):
ο νεότερος, 111, 324, 336, 337, 353
ο πρεσβύτερος, 65 μπράιτς (Brights), 373 μυστικισμός, 37 μύχος, 111
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ KAI ONOMATQN
445
Μωάμεθ, Προφήτης, 276, 318, 338, 341 Μωυσής, 270, 274, 275, 282, 376
Δέκα Εντολές, 271, 273
Μαδιανίτες, 271-272
Μωαβίτισσες, 272
χρυσός μόσχος, 76, 271
χωρισμός υδάτων, 97 Mackie, J.L., 106 Mackintosh, 43 Madison, James, 65, 67 Magdalene Asylums (Βλ. Άσυλα της
Μαγδαληνής) Malcolm, Norman, 106 Malcolm, Wayne, 367, 369 Maxwell, James Clerk, 123 McGrath, Alister, 77 McQuoid, Nigel, 367, 369, 372 Medawar:
Jean, 331, 332-333
Peter, 181, 331, 332-333, 388 Mencken, H.L., 50, 254 Mendel, Gregor, 124 Mensa Magazine, 128 Mill, James, 259 Mill, John Stuart, 259 Miller, Kenneth, 158 Mills, David, 66-67, 108 Mind/Body Medical Institute (Βλ. Ιατρικό
Ινστιτούτο Νου/Σώματος) Mortara, Edgardo, 344-348 Mueller, Andrew, 48-49, 75 Mullan, Peter, 351 Mulligan, Geoffrey, 231 Myers, P.Z., 93 Mytton, Jill, 356-357, 360
v,n
Ναπολέων, 111, 306
ναυτίλος (Nautilus), 150
Νεοκαισαρείας, Γρηγόριος, 55
Νέος Δεκάλογος, 291-292
Νεύτων, σερ Ισαάκ (Newton, sir Isaac),
122, 148 Νεχρού, Τζαβάχαρλαλ, 67-68 νομιμόφρονες, 43, 374 Νόμπελ, βραβείο, 128, 324
θρήσκοι ετπστήμονες, 125 ντεϊσμός, 40, 63, 65
Ντιντερό, Ντενί (Diderot, Deni), 39, 108 ντόντο (Raphus cucullatus), 296
Ντοστογιέφσκι, Φιόντορ Μιχαήλοβιτς,
254 νυχτερίδες, 166, 408-409, 410 Νώε, Κιβωτός, 263 NAS (Βλ. Εθνική Ακαδημία Επιστημών
των ΗΠΑ) National Association of Evangelicals (Βλ.
Εθνική Ομοσπονδία Ευαγγελικών) National Center for Science Education,
NCSE (Βλ. Εθνικό Κέντρο για τη
Διδασκαλία της Επιστήμης) Nature, 125 Naughtie, James, 371 Nautilus (Βλ. ναυτίλος) Necker, κύβος, 112 New College, 394-395 Newhart, Bob, 86, 87 Newsday, 281 News of the World, 349 New Statesman, 45 New Yorker, The, 338 New York Times, 89, 281, 322 Nixon, James, περίπτωση, 45 NOMA, 77-85, 90, 92, 93, 94, 126
o
Οίκοι Κολάσεως (Hell Houses), 354
ολιγόσπκτος βάτραχος-«νυφίτσα», 152
Ολοκαύτωμα, 88
ομογαμία, 290
ομοφυλοφιλία:
Γκέι, κίνημα Υπερηφάνειας, 373
δαρβινική προσέγγιση, 191
ΗΠΑ, 45-46, 264, 320-323
θρησκευόμενοι, 45-46, 264, 275, 320-323 οντολογικό επιχείρημα (Βλ. και Ανσελμος
του Καντέρμπερι), 103-107 Οξφόρδη, Πανεπιστήμιο, 315 οπτικές πλάνες, 112-113 Όργουελ, Τζορτζ (Orwell, George), 319 ορθόδοξοι χριστιανοί, 43-44, 302, 303 ουαχαβιστές, 276, 320 Ουγκό, Βίκτωρ (Hugo, Victor), 343 Ουέλς, Χέρμπερτ Τζορτζ (Wells, Herbert
George), 298-299 ουμανισμός, 382 Ουταναπιστίμ, 263 Observer, 312 O'Casey, Sean, 261
446

OFSTED, 370
Onion, The, 320
Operation Rescue (Βλ. Ετπχείρηση
Διάσωσης) Owens, Jesse, 300 Owens, Karen, 101
π,ρ
παγανιοτές, 118, 282, 286 παιδιά:
διαισθητικά θεϊστές, 205, 206
δυϊστές, 206
εκπαίδευση, 289, 341-342, 364-372
ευπιστία, 200-203, 205, 213
θρησκευτικές ετικέτες, 289, 372-375
κακοποίηση, 349-360
προθετική στάση, 209
υιοθεσία, 246
υπεράσπιση, 360-366
φανταστικοί φίλοι, 235, 382-387 παιδομορφισμός, 385, 386 παιδοφιλία, 92, 349 Πακιστάν:
βλασφημία, τιμωρία, 318
γελοιογραφίες, Δανία, 47, 49 Παλαιά Διαθήκη, 52, 60, 134, 263-277,
282, 318 πάλσαρ, 96-97 Πανεπιστήμιο Ελευθερίας (Liberty
University), 321 πανθεϊσμός, 40 παρηγοριά, 387-396
άμεση φυσική, 388-389
θεωρία, 193
μέσω στοχασμού, 389 Πατέρες του'Εθνους, 60-68 Παύλος, Απόστολος, 59, 279, 280-281,
285, 305 περιοδικός τπ'νακας, 169 Πέρμιο, μαζική εξαφάνιση ειδών, 69, 72 πιθανοκρατικές κρίσεις, 81, 96 Πίος Γ, πάπας, 394 Πίος ΙΒ', πάπας, 306 πίστη:
αρετή, 129, 341-342
εκούσια πράξη, 129
ιερότητα της ανθρώτπνης ζωής, 324-331
μετριοπαθής, 335-342
ομοφυλοφιλία, 320-323
παιδιά, 341-342 Πλάτων, 239 ΗΛηροφορία:
θεωρία, 138-139
λεωφόρος, 394 Πόλη της Χρισπανικής Ζωής (Christian
Life City), 367 πολυθεϊσμός, 276 Ηθλυπλοκότητα, 98, 103, 135, 166, 403
ανάδυση, 141, 177
ανθρώπινο σώμα, 367
απίθανη, 185
αυξανόμενη, 139, 177
λειτουργική αδιαιρετότητα, 177
μη αναγώγιμη, 144-151, 154, 155-157, 159 πολυσύμπαν (Βλ. και μεγασύμπαν), 171 πότλατς, φαινόμενο, 244 Πρίνστον, Θεολογική Σχολή, 119 προβιοτική σούπα, 164 Προκάμβριο, απολιθώματα κουνελκόν,
154 τίρόπτωση μήτρας, 161 προσευχή, πείραμα, 85-90 προσωπική εμπειρία, επιχείρημα, 111-116 τΐροσωποποίηση άψυχων αντικειμένων,
170, 205 προτεοτάντες, 43, 62, 191, 287, 289, 290,
345, 348, 352, 374, 376 πρωτόζωα, 156 πρώτοι αριθμοί, 97 Πυγμαίοι, 224
πυρηνική δύναμη, ισχυρή, 169 πυρηνική σύντηξη, 363 Paine, Thomas, 59, 60 Paley, William, 101 Pascal, Blaise (Βλ. και στοίχημα του
Pascal), 128, 129, 277 Paul, Gregory S., 256 Peacocke, Arthur, 123-124, 177 Persinger, Michael, 194 Pharyngula, 93 Phelps, Fred, 323 Phillips, Kevin, 318 Pinker, Steven, 193, 254 Planned Parenthood, 322 Playboy, 91 Poitier, Sidney, 300
EYPETHPIO OPQN KAI ΟΝΟΜΑΤΩΝ
447
Polkinghorne, John, 124, 174, 177 Popper, Karl, 154 Potter, Gary, 322-323
P r
Ράμσφελντ, Ντόναλντ (Rumsfeld,
Donald), 251, 297 ραντάρ, δίσκος, 113 Ραφαήλ (Raffaello Sanzio), 110 Ρέιγκαν, Ρόναλντ (Reagan, Ronald), 320 Ρεπουμπλικανοί, 42, 322, 374 ρινόκερος, 409, 410 Ρούσβελτ, Φράνκλιν (Roosevelt,
Franklin), 91 Ρωμαίοι, 53, 57, 76 ρωμαιοκαθολικισμός:
βάπτιση, 344-345, 347
γάμοι, 290
έκτρωση, 83, 324
ενοχή, νοσηρή, 193
θαύματα, 83
καθαρτήριο, 393-395
καθήκον προστασίας, 346
κακοποίηση, 350-353, 355-356
μιμιπλέγμα, 227
ναζί, 306
πολυθεϊσμός, 56
συγχωροχάρτια, 393-394
Χίτλερ, Αδόλφος, 303-304
Mortara, Edgardo, απαγωγή, 344-348 RAF, 32
Raphus cucullatus (Βλ. ντόντο) Rawls, John, 292 Rees, Martin, 36, 79, 168-169, 170, 171,
172, 182 Renfrew, Colin, 195 Richerson, Peter, 222 Ridley, Mark, 167 Ridley, Matt, 151, 244 Ridley, Nicholas, 347 RNA, 164
Roberts, Keenan, 354-355 Roberts, Oral, 54 Robertson, Pat, 264-265, 322 Robeson, Paul, 300 Robinson, Jackie, 300 Ronson, Jon, 405 Rothschild, Eric, 159-160 Rothschild, Lionel, 346 Ruse, Michael, 91, 92, 93
Rushdie, Salman, 45, 48, 288
Ruskin, John, 143
Russell, Bertrand, 76, 122, 339, 389-390
αμεροληψία, 105
οντολογικό επιχείρημα, 104-106
ουράνια τσαγιέρα, 74-77, 78, 94
πασιφισμός, 129
σ, s
σαϊεντολογία, 227
Σαίξπηρ, Γουίλιαμ (Shakespeare, William),
109, 110,270,378 Σάλεμ, μάγισσες, 92, 349 σαντεμανιανή αίρεση, 123 Σανχεντρίν, 282 Σαουδική Αραβία, 293, 320
γυναίκες, 335
Διεθνής Αμνηστία, 49
φονταμενταλιστές, 276, 319 σεκόγια, γιγάντια (Sequoiadendron
giganteum), 146 Σενέκας ο νεότερος, 306 Σέρβοι, 44 Σίβα, 54 σιίτες, 43
Σικάγο, Πανεπιστήμιο, 316 σιχ, 373 σκειτπιασμός, 73, 76, 78, 129-130, 174,
177, 393 σκολύτης, 410
σοβινισμός του βόρειου ημισφαιρίου, 140 Σούμπερτ, Φραντς (Schubert, Franz), 109,
110 σουνίτες, 43 σουρεαλισμός, 44
Σπινόζα, Μπάρουχ (Spinoza, Baruch), 39 Στάλιν, Ιωσήφ, 91, 132
άθεος, 180, 301-302
Θεολογικό Σεμινάριο της Τιφλίδας, 303 Σταυροφόροι, 59, 346 στοίχημα του Pascal, 129, 130, 225 Στρατός του Θεού, 327 Συντηρητικοί, 42 σχέδιο, επίφαση, 102-103, 139, 141, 147,
167, 184-185 Sacranie, σερ Iqbal, 48, 319 Sagan, Carl, 33, 41, 69, 94, 97, 396, 402 Scarborough, Rick, 46 Schrodinger, Erwin, 401-402
448

Scopes, John, 315 Scott, Eugenie, 90 Seaton, Nick, 375 Seigneur de Dakeyne, 117 Sequoiadendron giganteum (Βλ. σεκόγια,
γιγάνπα) SETI, πρόγραμμα Αναζήτησης Εξωγήινης
Νοημοσύνης, 94, 96, 97-98, 165 Shaheen, Naseeb, 378 Shaw, George Bernard, 192 Sheen, αιδεσιμότατος δρ Fulton J., 41 Shennan, Stephen, 222 Sherman, Robert, 65 Shermer, Michael, 127, 153, 194, 210, 240,
252-253, 381, 396 Singer, Peter, 251-252, 300-301 Smith, Joseph (Βλ. και μορμονισμός), 227 Smith, Ken, 285-286 Smolin, Lee, 173, 182 Smythies, John, 211 Snowflakes (Βλ. Χιονονιφάδες) Sookhdeo, Patrick, 340-341 Spectator, 340 Spong, John Shelby, 262 Stannard, Russell, 85, 124, 174, 312 Stenger, Victor, 144 Sterelny, Kim, 191 Stirrat, Michael, 126-127 Stubblebine, στρατηγός, 405 Sulloway, Frank, 127 Susskind, Leonard, 143, 172 Sutcliffe, Peter, 111 Sweeney, Julia, 278, 357-359 Swinburne, Richard, 81, 87-89, 177
περί σωματιδίων, 174-176
τ,ί
Ταλιμπάν:
αμερικανοί, 273, 291, 320, 321, 325
αφγανοί, 276, 291, 319, 320, 322, 335 Ταμείο Συμμαχίας και Υποοτήριξης
(Alliance Defense Fund), 45 Τελική Λύση, 304 Τερέξα:
τηςΑβιλα, 211
της Καλκούτας, 324-325 Τζένγκις Χαν, 297 Τίγρεις Ταμίλ, 336, 340 Τουέιν, Μαρκ (Twain, Mark), 389, 392 τριαδικό δόγμα, 54-56, 179, 226
τριλοβίτες, 392 Τρίπολη, συνθήκη, 61-62 τρομοκρατική επίθεση:
Λονδίνο, 336, 337, 340
Μαδρίτη, 340
Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, 114, 336, 337, 340 τροπική λογική, 107 τροχοί, 156
Τσάπλιν, Τσάρλι (Chaplin, Charlie), 111 τσιγγάνοι, 300, 364 Τσόρτσιλ, Ουίνοτον (Churchill, Winston),
91,321
γιος του (Randolph), 52 τσουνάμι, 132, 134, 263 τυφλοπόντικας, 408, 410 τύφλωση με επισιήμη, 108 τύχη, 166, 167, 181
ανθρωπική αρχή, 185
ατηθανότητα, 145, 146, 147, 164
σχέδιο, 139, 145, 146, 147
φυσνκή ετηλογή, 138, 146, 147, 167 Tamarin, George, 283-285 Templeton:
βραβείο, 124, 179, 180, 183, 317
Ίδρυμα, 85-87, 89, 124, 178-180, 378 Tennyson, Alfred, 200-201 Terry, Randall, 325, 327 Thomson, J. Anderson, 170 Thomson, William (Βλ. Kelvin, λόρδος) Thylacinus (Βλ. λύκος της Τασμανίας) Tiger, Lionel, 213 Tipler, Frank, 161 Toland, John, 304 Tonge, Jenny, 366 Trivers, Robert, 212-213, 242 TTSS (εκκριτικό σύστημα τύπου III), 158 Turing, Alan, 321
v, u
υδρογόνο, 169, 363
βόμβα, 97, 169 υποστηρικτές του κοσμικού κράτους, 60-
68, 91 Unwin, Stephen, 130-135
P f
Φανγκ, λαός, 203 φασματοσκόπιο, 71, 95 Φάτιμα:
EYPETHPIO OPQN KAI ΟΝΟΜΑΤΩΝ
449
Θεοτόκος, 56
μαζικό όραμα, 115 φεμινισμός, 140-141, 373 Φθα, 386
φιλανθρωπικές δωρεές, 53 φονταμενταλισμός:
Μέκκα, 276
Μπαμιγιάν, βούδες, 276
μπαούτ αλ-ριντουάν, 339
τζιχάντ, 339 Φόρουμ της Καθολικής Κοινότητας
(Catholic Community Forum), 56 Φρανκλίνος, Βενιαμίν (Franklin,
Benjamin), 65 φυσική επιλογή:
αλτρουισμός, 243, 246
αντιγραφείς, 217
αιιιθανότητα, 138-139
αφύπνιση συνειδήσεων, 140-144
γενετική, 227
γερανός, 98, 166-167, 185
διαισθητικό νόημα, 206
εμπειρικοί κανόνες, 246
παιδιά, 206
σχέδιο, 102-103, 139, 167-168
τύχη, 138, 167 φωτοσύνθεση, 146 Falwell, Jerry, 321 Faraday, Michael, 123 Faulhaber, Michael, 307 Felis catus, 392 Feynman, Richard, 401 Fields, βραβείο, 128 Fighter Command and the Few, 32 Fisher, Helen, 210 Fitzwilliam, Μουσείο, 209 Flemming, Brian, 236 Flynn, Tom, 118 Focus on the Family (Βλ. Επικεντρώσου
στην Οικογένεια) Forrest, Barbara, 236 Foucault, Michel, 382 Fraser, Giles, 63 Fraunhofer, Joseph von, 71 Frayn, Michael, 208 Frazer, James, 57, 214 Freedom from Religion Foundation, FFRF
(Βλ.Ίδρυμα για την Ελευθερία από τη
Θρησκεία) Free Inquiry, 118
Freethought Society of Greater
Philadelphia (Βλ. Εταιρεία Ελεύθερης Σκέψης της Μείζονος Φιλαδέλφειας)
Freethought Today, 237
French, Peter, 371
Frisch, Karl von, 207
Frum, John (Βλ. και λατρείες φορτίου), 229-232
χ
Χαρτογράφηση του Ανθρώπινου
Γονιδιώματος, Πρόγραμμα, 124 Χασιντίμ, 364
Χιονονιφάδες (Snowflakes), 327 Χιουμ, Ντέιβιντ (Hume, David), 71, 139
λογική δοκιμασία, 115 Χίτλερ, Αδόλφος (Hitler, Adolf), 91, 132,
274, 297, 299, 301-302, 333
άθεος, 180, 302-307, 308
Εβραίοι, 38, 304-305
ευγονική, 257, 308
Θεία Πρόνοια, 303, 306-307
μπολσεβικισμός, 305
Anschluss, 306 Χίτσκοκ, Αλφρεντ (Hitchcock, Alfred), 352 Χομεϊνί, αγιατολάχ, 320 Χουσείν, Σαντάμ, 132, 274, 302 Χρισπανικό Ινστιτούτο, 367 Χριστιανικός Συνασιτισμός (Christian
Coalition), 322 χρισπανισμός:
διδασκαλία, 340, 341
εθνικοί, ιιροσηλυτισμός, 118, 285
ΗΠΑ, 62-65, 291, 353-355
θεμελιωτές, 58-59, 238
θρησκευτική αποστασία, 319
πεποιθήσεις, 203-204
Ταλιμπάν, αμερικανοί, 320, 321, 325
φονταμενταλισ-πκός, 118
Χίτλερ, Αδόλφος, 303-307 Χριστιανοί Αδελφοί (Christian Brothers),
350 Χρυσομαλλούσα, ζώνη, 162-163, 164, 171,
174
ω, w
Ωρίων, 32 Wace, Henry, 71 Wallace, Alfred, 143, 144 Ward, Keith, 176-177
450

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου